Cena od 14 910 €
Cena od 15 240 €
Cena od 16 140 €
Cena od 17 990 €
Cena od 21 990 €
Cena od 22 990 €
Cena od 27 050€
Cena od 48 000 €

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Suzuki.sk (Automobily, Motocykle)

 1. Suzuki.sk – Krátke vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Toto vyhlásenie sumarizuje podmienky spracúvania osobných údajov používateľov a návštevníkov webovej stránky www.suzuki.sk (ďalej len “webová stránka”) v krátkej, stručnej a transparentnej forme. Ďalšie informácie nájdete na Kompletné vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ a jeho Zodpovedná osoba

Magyar Suzuki Zrt. Slovakian Branch Office ("ďalej len "Suzuki", "my" alebo "naše")o.z. Westend Tower Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava; privacy@suzuki.hu). Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na privacy@suzuki.hu

Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov

(i)

Analýza použiteľnosti a kvality webovej stránky a zabezpečenie jej bezpečnej prevádzky

založené na našom oprávnenom záujme

(ii)

Riešenie Vašich požiadaviek, dotazov a sťažností

(iii)

Uskutočňovanie našich obchodných operácii, vrátane všeobecných podnikových operácii, interných výkazov, analýz a vývoja produktov a služieb

(iv)

Uskutočňovanie prieskumu spokojnosti zákazníkov

Založené na Vašom súhlase; ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas

(v)

Zasielanie elektronických informačných bulletinov o službách a produktoch, ktoré ponúkame my alebo naši autorizovaní predajcovia

(vi)

Podnikanie krokov na vyhovenie Vašej objednávky skúšobnej jazdy zdieľaním Vašich osobných údajov s predajcom ktorého ste si vybrali .

(vii)

Vybavovanie Vašich žiadostí na vydanie osvedčenia o zhode

Je potrebné uzavrieť zmluvu

(viii)

Dodržiavanie našich zákonných povinností voči príslušným orgánom a súdom

Založené na našich právnych povinnostiach

Kto môže získať Vaše údaje?

Naši zamestnanci môžu pri výkone svojich povinností pristupovať k Vašim osobným údajom na základe “opodstatnenej potreby”. Vaše údaje zdieľame aj s našimi partnermi v rámci EÚ a využívame spracovateľov osobných údajov na to, aby sme mohli prevádzkovať našu stránku, alebo poskytnúť Vám pomoc a služby starostlivosti o zákazníka.

Vaše práva

Môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, vymazanie osobných údajov alebo právo obmedziť spracúvanie osobných údajov. Máte právo vzniesť námietky alebo požiadať o kópiu vašich údajov. Taktiež môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť zasielanie informačných letákov.

 

 


Kompletné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Suzuki.sk (Automobily, Motocykle)

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zahŕňa podmienky spracúvania osobných údajov používateľov a návštevníkov www.suzuki.sk:

Kto je prevádzkovateľ?

Magyar Suzuki Zrt. Slovakian Branch Office (SUZUKI Slovensko, o.z. Westend Tower Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava; privacy@suzuki.hu, ďalej len "Suzuki", "my" alebo "naše")

Čo je účelom spracúvania osobných údajov?

 1. (i) Analýza použiteľnosti a kvality webovej stránky a zabezpečenie jej bezpečnej prevádzky;

 2. (ii) Riešenie Vašich požiadaviek, dotazov a sťažností;

 3. (iii) Uskutočňovanie našich obchodných operácii, vrátane všeobecných podnikových operácii, interných výkazov, analýz a vývoja produktov a služieb ;

(iv) Uskutočňovanie prieskumu spokojnosti zákazníkov;

 1. (v) Zasielanie elektronických informačných bulletinov o službách a produktoch, ktoré ponúkame my alebo naši autorizovaní predajcovia;

 2. (vi) Podnikanie krokov na vyhovenie Vašej objednávky skúšobnej jazdy zdieľaním Vašich osobných údajov s predajcom ktorého ste si vybrali;

 3. (vii) Vybavovanie Vašich žiadostí na vydanie osvedčenia o zhode;

 4. (viii) Dodržiavanie našich zákonných povinností voči príslušným orgánom a súdom.

Ktoré osobné údaje o vás spracúvame?

Na vyššie uvedené účely spracúvame nižšie uvedené kategórie osobných údajov.

(i) Analýzou použiteľnosti a kvality našich webových stránok, môžeme spracovať typ prehliadača a operačného systému, ktorý používate, Vašu IP adresu, dátum a čas Vášho pripojenia na naše webové stránky, počet relácií a Vašu geografickú polohu vo vzťahu k službám tretích strán ktoré poskytujú mapy. (“Údaje o prehliadaní") Poskytovanie týchto údajov je nevyhnutné pre použitie našich online služieb. Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných technológiach, ktoré používame na správne fungovanie našich webových stránok, nájdete v našich Pravidlách Cookies.

(ii) Na účely spracovania Vašich požiadaviek a odpovedania na ne, môžeme spracúvať:

 • meno, ktoré ste nám poskytli,

 • e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli,

 • telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli,

 • obsah správy, ktorú nám pošlete a s ňou súvisiace metadáta

("Údaje o službách starostlivosti o zákazníka ")

Poskytovanie týchto údajov je dobrovoľné. Avšak bez poskytnutia týchto údajov, nebudeme s Vami môcť udržiavať kontakt a vyhovieť Vašim požiadavkám.

(iii) Na uskutočňovanie našich obchodných operácií, vrátane všeobecných podnikových operácií, interných výkazov, analýz a vývoja produktov a služieb môžeme spracúvať údaje o službách starostlivosti o zákazníkov, údaje o prehliadaní a údaje o zákazníckych prieskumoch.

(“Údaje o interných operáciách”)

Ak nám neposkytnete tieto údaje, nebudeme ich môcť použiť pre naše interné operácie.

(iv) Pre spätnú väzbu o Vašom záujme o značku Suzuki, môžeme spracúvať:

 • odpovede, ktoré ste nám poskytli v našom online prieskume.

 • meno, ktoré ste nám poskytli.

 • e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

 • telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli.

("Údaje zo zákazníckeho prieskumu")

Údaje zo zákazníckeho prieskumu môžeme použiť na to, aby sme vytvorili zákaznícky profil o Vás a zaradili Vás do príslušnej skupiny zákazníkov. Poskytovanie týchto údajov je úplne dobrovoľné.

(v) S cieľom udržiavať s Vami kontakt prostredníctvom bulletinu, pokiaľ ide o služby a produkty ponúkané spoločnosťou Suzuki a jej obchodnými partnermi, môžeme spracúvať:

 • meno, ktoré ste nám poskytli;

 • e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli

("Údaje bulletinu")

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľne. Ak nám ich odmietnete poskytnúť, nebudeme ich môcť použiť na komunikáciu s Vami prostredníctvom bulletinov.

(vi) V prípade že si objednáte skúšobňu jazdu, na to aby sme ju mohli uskutočniť, potrebujeme predložiť Vašu požiadavku predajcovi, ktorého ste si vybrali. Na tento účel môžeme spracúvať:

 • meno, ktoré ste nám poskytli.

 • e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

 • telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli.

 • obsah správ, ktoré ste nám poslali a s nimi súvisiace metadata,

 • podrobnosti o predajcovi, ktorého ste si vybrali na skúšobnú jazdu

 • model Suzuki, ktorý ste si vybrali

("Údaje o skúšobnej jazde")

Poskytovanie týchto údajov je dobrovoľné. Avšak, ak nám tieto údaje neposkytnete, nebudeme ich môcť poskytnúť predajcovi a uskutočniť Vami objednanú skúšobnú jazdu.

(vii) Aby sme Vám poskytli písomné potvrdenie o zhode, môžeme spracúvať:

 • meno a priezvisko majiteľa a osoby, ktorá podala žiadosť;

 • adresu, PSČ, telefónne číslo, fax a e-mailovú adresu pre kontaktné účely;

 • VIN príslušného vozidla značky Suzuki,

 • kópiu dopravnej licencie a osvedčenia o evidencii vozidla značky Suzuki

 • kópiu zmluvy, alebo faktúry o kúpe Vášho vozidla značky Suzuki

("Údaje súvisiace s poskytnutím Osvedčenia o zhode")

Ak nám neposkytnete tieto údaje, nebudeme schopný vyhovieť Vašej žiadosti o vydanie Osvedčenia o zhode.

(viii) Na účely odpovede na oficiálne požiadavky príslušných orgánov alebo súdu môžeme previesť Vaše osobné údaje, ktoré zhromaždíme od Vás alebo o Vás v rozsahu platného právneho predpisu, na základe ktorého bola podaná žiadosť. ("Údaje na účely oficiálnych žiadostí")

Aký je právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov a naše oprávnené záujmy?

(i) V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EÚ 679/2016 (ďalej len "GDPR") môžeme na základe Vášho súhlasu spracúvať Údaje bulletinu, Údaje zo zákazníckeho prieskumu a Údaje o skúšobnej jazde. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na spracovanie údajov, ktoré bolo vykonané pred odvolaním Vášho súhlasu.

(ii) Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi nami, alebo na podniknutie krokov k uzatvoreniu zmluvy na základe Vašej žiadosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm b) na spracovanie Údajov súvisiacich s poskytnutím Osvedčenia o zhode.

(iii) Na základe našich zákonných povinností, alebo na účely odpovedí na žiadosti príslušných orgánov alebo súdov môžeme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR spracovávať Údaje na účely oficiálnych žiadostí.

(iv) Na základe nášho oprávneného záujmu môžeme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracovávať Údaje o prehliadaní, Údaje o službách starostlivosti o zákazníka, Údaje o interných operáciách. Na základe nášho oprávneného záujmu môžeme tiež vytvoriť Váš zákaznícky profil.

Vykonali sme vyrovnávací test, za cieľom vymedziť naše oprávnené záujmy. Zohľadnili sme, do akej miery môžu byť našimi aktivitami v oblasti spracovania osobných údajov ovplyvnené Vaše záujmy, práva a slobody, ako aj organizačná štruktúra a činnosť našej spoločnosti a záruka ochrany osobných údajov, ktorú Vám poskytujeme. Dospeli sme k záveru, že nami uskutočňované spracúvanie osobných údajov (ako je uvedené nižšie) neprimerane neobmedzuje Vaše záujmy, osobné práva a slobody.

Spracovateľská činnosť

Vyrovnávací test

Analýza použiteľnosti a kvality webovej stránky

Toto spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre návštevu webovej stránky a využitie funkcií, ktoré stránka ponúka a pre využitie ďalších služieb poskytovaných našimi dodávateľmi.

Vytvorenie Vášho zákazníckeho profilu

Toto spracovanie osobných údajov je potrebné pre prispôsobenie našich správ na základe našich preferencií, ktoré nám poskytnete.

uskutočňovanie obchodných operácií, vrátane interných výkazov, analýz a vývoja produktov a služieb

Budeme spracúvať osobné údaje o zákazníkoch, aby sme mohli prevádzkovať každodenné fungovanie podniku a plánovať strategický rast. Toto zahŕňa organizovanie vzťahov so zákazníkmi, zdieľanie informácií s internými partnermi v podnikaní, implementáciu bezpečnostných postupov a plánovanie a prideľovanie prostriedkov a rozpočtu.

Uspokojovanie potrieb a záležitostí našich používateľov a zákazníkov a riešenie Vašich sťažností a požiadaviek.

Máme oprávnený záujem na uspokojovaní potrieb a záujmov našich zákazníkov a kontaktných osôb a na riešení akýchkoľvek sťažností, ktoré nám boli predložené. Ak je to potrebné na riešenie sťažností, môže to tiež zahŕňať skúmanie príslušnej sťažnosti a zdieľanie Vašich údajov s predajcom, ktorého ste si vybrali.

Pre ďalšie informácie ohľadom našich oprávnených záujmov nás prosím kontaktujte na adrese privacy@suzuki.hu

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho ako je to potrebné na splnenie účelu, pre ktorý sme ich získali a to aj na účely splnenia akýchkoľvek zákonných požiadaviek. Pre určenie primeranej lehoty uchovávania Vašich osobných údajov zvážime množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko neoprávneného použitia alebo sprístupnenia Vašich osobných údajov a zároveň či nie je možné cieľ, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje dosiahnuť inými prostriedkami a platnými zákonnými požiadavkami. Za určitých okolností môžeme Vaše osobné údaje anonymizovať, aby už nemuseli byť spájané s Vašou osobou, v takom prípade ich môžeme použiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Naši zamestnanci môžu pri výkone svojich povinností pristupovať k Vašim osobným údajom na základe “opodstatnenej potreby”. Na účely vnútornej prevádzky našej spoločnosti, budeme poskytovať Vaše osobne údaje pre Magyar Suzuki Zrt. (Hungary, H-2500 Esztergom, Schweidel József utca 52, email: privacy@suzuki.hu).

 

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť predajcovi, ktorého ste si zvolili pre skúšobnú jazdu, alebo v prípade potreby na vyriešenie Vašej sťažnosti alebo vybavenie Vašej žiadosti, ktorú ste nám adresovali.

 

 

Vaše práva

Ste oprávnení uplatniť svoje nasledovné práva:

 

(i) Právo na prístup: Máte právo opýtať sa, či máme Vaše osobné údaje a ak je to tak, môžete požiadať o informáciu o aké osobné údaje ide. Budeme musieť odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú okrem iného aj toho, prečo používame Vaše osobné údaje, aké údaje máme a komu sme poskytli prístup k týmto údajom. V tomto prípade však nejde o absolútne právo a záujmy iných osôb môžu obmedziť Vaše právo na prístup.

(ii) Právo na opravu: Na požiadanie sme povinný opraviť Vaše osobné údaje, ktoré sú nesprávne, alebo vyplniť osobné údaje, ktoré nie sú úplne.

(iii) Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”): Za určitých okolností musíme vymazať osobné údaje na žiadosť dotknutej osoby.

(iv) Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností musíme obmedziť používanie osobných údajov na základe žiadosti dotknutej osoby. V takýchto prípadoch môžeme údaje použiť iba na určité obmedzené účely stanovené zákonom.

(v) Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať Vaše osobné údaje, ku ktorým máme prístup v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inej osobe, bez toho aby sme tomu bránili.


 

(vi) Právo namietať:

Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu súvisiaceho s konkrétnou situáciou a v tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje. Ak máte právo vzniesť námietky a toto právo je opodstatnené, Vaše osobné údaje, ktorých sa námietky týkajú nebudú ďalej spracúvané. Výkon tohto práva nezahŕňa žiadne náklady.

Toto právo sa na Vás nevzťahuje, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na to aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, alebo na účely plnenia zmluvy, ktorá už bola uzavretá.

(vii) Právo podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov slovenskej republiky na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, +421/2/32313214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; Fax: +421/2/32313234.

Naša zodpovedná osoba

Môžeme Vám poskytnúť ďalšie informácie alebo odpovedať na žiadosť o uplatnenie vyššie uvedených práv. Na tento účel prosím kontaktujte našu Zodpovednú osobu prostredníctvom privacy@suzuki.hu.


Online Consent

 

Suzuki.sk Pravidlá Cookies

Pravidlá cookies:

„Cookie“ je malý textový súbor, obsahujúci informácie, uložené vo Vašom počítači. Cookies sa používajú len z technických dôvodov a na uľahčenie používania webových stránok. Jeden typ súboru cookie uloží súbor nastálo do Vášho počítača. Ten sa môže neskôr použiť na prispôsobenie webovej stránky, na základe výberov a záujmov používateľa. Ďalším často sa vyskytujúcim typom súboru cookie, je tzv. „session cookie“. Pri návšteve webovej stránky sa tieto „session cookies“ odosielajú medzi Vašim počítačom a serverom a zhromažďujú tak informácie. Po zatvorení prehliadača sa však „session cookies“ neukladajú.

Viac informácií ohľadom cookies môžete nájsť na nasledovných webových stránkach:

Súbory cookies môžete obmedziť alebo zablokovať, tým že zmeníte nastavenia Vášho prehliadača. Taktiež môžete z Vášho prehliadača vymazať už uložené súbory cookies. Viac informácii nájdete na stránkach podpory webového prehliadača. Upozorňujeme Vás však, že niektoré oblasti a funkcie na tejto webovej stránke vyžadujú cookies a nemusia fungovať v prípade, že budú súbory cookies odstránené alebo odmietnuté.

Táto stránka používa nasledovné súbory cookies:

Základné cookies; bez nich webová stránka nefunguje správne. Nemôžete ich vypnúť a zvyčajne sú nastavené na základe vašej aktivity na stránke, ako napr. nastavenie vašich osobných údajov, prihlasovanie alebo vyplňanie formulárov.

Názov

Popis

Doba uloženia

cookie-agreed

Kontrola, či uživateľ súhlasil s ukladaním Cookies,

6 mesiacov

accepted-cookies

Sleduje, či používateľ akceptoval používanie cookies na tejto webovej stránke

2 roky

SSESS... Aktívna Session prihláseného uživateľa (SSESS).  30 dní

 

Functionality cookies; tieto sa používajú na zapamätanie nastavení, ktoré vytvoríte na webových stránkach, ako napr. veľkosť textu, mena a jazyk.

Názov

Účel

Doba uloženia

cookie-agreed

Kontrola, či uživateľ súhlasil s ukladaním Cookies,

6 mesiacov

has_js

Drupal používa tento súbor cookie na označenie toho, či má návštevníkov prehliadač povolený JavaScript.

Po skončení prehliadania.

 

Performance cookies, slúžia na sledovanie správania pri prehliadaní stránok, s cieľom zlepšiť naše informácie a služby.

Názov

Účel

Doba uloženia

_ga

Tento súbor cookie je prepojený so službou Google Analytics. Používa sa na rozlíšenie jednotlivých používateľov a to pridelením náhodne vygenerovaného čísla, ktoré slúži ako identifikátor klienta. Je obsiahnutý v každej požiadavke na stránku a používa sa na výpočet návštevnosti, a pod. pre správy o analýze stránky.

2 roky

_gid

Tento súbor cookie je prepojený so službou Google Analytics a používa sa na rozlišovanie používateľov.

24 hodín

_gat

Tento súbor cookie je prepojený so službou Google Analytics a používa sa na limitáciu zhromažďovania údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

1 minúta

 

Third party cookies, sú používane obsahom, ktorý je na webovú stránku vložený z iných zdrojov, ako napr. sociálne siete, mapy, videá.

Name

Purpose

Expires

VISITOR_INFO1_LIVE

Sú používané službou YouTube (Google) na ukladanie toho čo používatelia preferujú a na iné neurčené účely - https://www.google.com/policies/privacy/

8 mesiacov

YSC

Po skončení prehliadania

remote_sid

Po skončení prehliadania

PREF

8 mesiacov

GPS

8 mesiacov

 

Neustále pracujeme na zlepšovaní našich digitálnych služieb a webových stránok. Za týmto účelom používame službu Google Analytics, na analýzu správania používateľov na anonymnej a súhrnnej úrovni.

Taktiež umožňujeme, aby náš nástroj na analýzu webových stránok – Google Analytics, umiestňoval a spravoval súbory cookie na týchto webových stránkach. Štatistické údaje sa používajú na zlepšenie skúsenosti používateľov s našimi webovými stránkami.

Pre viac informácií kontaktujte nášho Úradníka pre ochranu údajov na privacy@suzuki.hu

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.